สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน


แสดงความคิดเห็น