สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบร์ทุก (ดีเซล) ขนาด๖ ตัน๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ ดัน


แสดงความคิดเห็น