สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น