สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านห้วยเต่า ม.10 บ้านห้วยส้าน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าตอน (งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2565)


แสดงความคิดเห็น