สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านดอยงาม ม.9 กว้าง 4.00 ม.ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตรม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน (งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2565)


แสดงความคิดเห็น