สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรื้อถนนเดิม หย่อมบ้านป่าแขม เชื่อมบ้านเมืองงามใต้กว้าง 4.00 ม.ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตรม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน (งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2565)


แสดงความคิดเห็น