สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 ม.7 บ้านท่ามะแกง กว้าง 3.50 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 518 ตรม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน (งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2565)


แสดงความคิดเห็น