สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 ม.6 บ้านสันต้นดู่ กว้าง 4.00 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324 ตรม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น