สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการก่อสร้างถนน คสล .ซ.6 ม.5 บ้านหาดชมพู กว้าง 3.50 ม. ยาว 98 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 343 ตรม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น