สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๐๗-๐๐๓๑ สายทางบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ บ้านบนนา ตำบลช่างเคิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น