สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๐๗-๐๐๐๖ สายทางบ้านพุทธเอ้น — บ้านแม่กึ๋ง หมู่ที่ ๑๕ บ้านพุทธเอ้น ตำบลช่างเคิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น