สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.13 บ้านเมืองงามใต้ หย่อมบ้านห้วยป่าแขม กว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น