สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการถังพักน้ำ คสล.บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน(หอเจ้าเมือง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 4..00 ม. ลึก 2.20 ม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น