สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ม.6 บ้านสันต้นดู่ ซอยสันป่าคา ขนาดกว้าง0.60 ม. ยาว 145.00 ม. ลึก 0.62 ม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น