สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยน้ำลาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน หย่อมบ้านดอย โดยการวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,704 เมตร ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น