สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยส้านโหล1-พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ โดยวางท่อPVC ขนาด 6 นิ้ว ชัน 8.5 ระยะทาง 252 เมตร วางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชัน 8.5 ระยะทาง 400 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น