สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยน้ำปลาดำ- บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม โดยวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 300 เมตร, วางท่อ ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,240 เมตร พร้อมอุปกรณ์จำนวน 11 รายการ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น