สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านอาข่า หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยการวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 3,000 เมตร ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 400 เมตร ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น