สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยน้ำริน หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ หย่อมบ้านจะจี โดยการวางท่อประปา PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 400 เมตร ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 700 เมตร จำนวน 13 รายการ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น