สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายโป่งป้อมน้อย-หน้าโรงเรียน ม.8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม โดยวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 4,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น