สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยลาง ม.3 บ้านท่าตอน หย่อมบ้านเด่นหก วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น