สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.แม่ทากำหนด


แสดงความคิดเห็น