สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแอ่นใหม่ หมูที่ 2 บริเวณถนนทางขึ้นวัดบ้านแอ่นใหม่


แสดงความคิดเห็น