สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงเรื่อ ง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 :ซีซี ด้วยวิธีประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น