สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทางหมู่ 2 บ้านปางมะกล้วย หย่อมบ้านปางมะนาว


แสดงความคิดเห็น