สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.หย่อมบ้านโป่งป้อม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา กว้าง 0.60 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึก 0.62 เมตร


แสดงความคิดเห็น