สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 833.00 ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น