สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองคก์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยส้านน้อย 2- พื้นที่การเกษตร ม.12 บ้านผาใต้ โดยการวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น