สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง   จะได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงได้จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ


แสดงความคิดเห็น