สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง


แสดงความคิดเห็น