สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานหนองป้อม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ความยาว 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ 1,712,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)


แสดงความคิดเห็น