สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ ๑๔๑-๐๑ บ้านแม่ตูม หมู่ที่ ๔ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมบ้านฟักทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น