สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.27-001 บ้านศรีก่อเก๊า หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านศรีโพธิ์งาม หมู่ที่ 11 จำนวน 4 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,176.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077003868)

ประกาศเชิญชวน


แสดงความคิดเห็น