สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)


แสดงความคิดเห็น