สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สถจ.ชม 17 รายการแสดงความคิดเห็น