สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สถจ.ชม 17 รายการ


แสดงความคิดเห็น