สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,542 ตารางเมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 036/2565


แสดงความคิดเห็น