สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคา


ลำดับ 19509

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง โครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยพื้นที่ให้บริการตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ลำดับ 19361

ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานย่าหลุก หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 11.60 เมตร ความยาว 14.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 165.88 ตร.ม.

อ่านต่อ

ลำดับ 19286

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ลำดับ 19283

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ลำดับ 19015

โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สุสานท่าหลุก หมู่ที่8 บ้านสันทราย ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 035/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 19002

ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่องเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง รหัสสายทาง ชม.ถ 14-019 ซอย 4 หมู่ที่ 2 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ลำดับ 18998

โครงการก่อสร้างเมรุ คสล. (บริเวณสุสาน) หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 024/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 18988

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 021/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 18959

ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนเจ็ดยอด – อยู่เย็น ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ลำดับ 18931

ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาให้เอกชนขนขยะมูลฝอยไปกำจัดจากลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลช้างเผือก นำไปทิ้งยังสถานที่รับกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

อ่านต่อ