สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 17 รายการ สถจ.ชม

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สถจ.ชม 17 รายการ

อ่านต่อ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายงาน ของ สถจ.ชม

อ่านต่อ

ประกาศอบต ดอยหล่อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง

อ่านต่อ

ประกาศอบต ดอยหล่อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต

อ่านต่อ

ประกาศอบต สันป่ายาง เรื่องการจำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น

อ่านต่อ

ประกาสเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่องสอบราคาจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศเทสบาลตำบลขัวมุง สองราคาจ้างเหมาโครงการปรับภูมิทัศน์และเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านต่อ