สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคา


ลำดับ 8428

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

อ่านต่อ

ลำดับ 8394

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ลำดับ 8393

ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ชนิดหลายช่อง)

อ่านต่อ

ลำดับ 8382

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ลำดับ 8373

โครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 625.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 032/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 8360

ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ 2500 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ

อ่านต่อ

ลำดับ 8358

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 108 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินและผานพรวน จำนวน 1 คัน

อ่านต่อ

ลำดับ 8353

ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแก้ไขดินสไลด์ ปิดทับเส้นทาง จำนวน 4 หมู่บ้าน

อ่านต่อ

ลำดับ 8305

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ทางแยกเข้าพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

อ่านต่อ

ลำดับ 8319

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 041-002 ถนนสายบ้านหนองป่าข้าว หมู่ที่ 16 บ้านหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ