สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ทำเนียบบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่


ท้องถิ่นอำเภอ


นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ว่าที่ พ.ต. วรวิทย์ พันธรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่

นางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์
ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม

นายธนกร วังขัดสีใส
ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด

นายพิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง

นายจิรัฎฐ์ คุ้มเนตรกุลรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอฮอด

นายบุญชนะ มรกตวิจิตรการ
ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง

นางชญานิษฐ์ พึงพุทธ
ท้องถิ่นอำเภอสันทราย

นางจินตนา รัตนโชติกุล
ท้องถิ่นอำเภอสารภี

สุพินชา ค้าแก่วน
ท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ

นายนิธิ พรหมปัญญา
ท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม

นางทัศนีย์ ปัญญาศักดิ์
ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว

นางบุญยนุช บุญตาล
ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง

นางเครือวัลย์ สืบอ้าย
ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ

นางอำพรรณ มาปัน
ท้องถิ่นอำเภออมก๋อย

นางสาวเมธิณี ยะครุฑ
รักษาการท้องถิ่นอำเภอแม่ออน

นายเอนก ถนอมสัตย์
ท้องถิ่นอำเภอพร้าว

นางกรรณิกา อุปโยคิน
ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า

นางสาวศศิพิมล ชูสินธนะศักดิ์
ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย

นางปราณี ไพรสรรณ์
ท้องถิ่นอำเภอแม่วาง

นายชุมยศ ราหมัน
รักษาการ ท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง

นางสาววัชชารมย์ วงค์คม
ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง

นายจำเริญ จีแดง
ท้องถิ่นอำเภอสะเมิง

นายพงศธร ธีรบดี
ท้องถิ่นอำเภอฝาง

นางสาวสไบพรรณ์ เทพวรรณ์
ท้องถิ่นอำเภอหางดง

นายวัฒศิลป์ สุยะพันธ์
ท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา

งานบริหารทั่วไป

นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนงนุช แสนสุรินทร์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวกรกมล พันธุ์อุบล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ

นางอารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นางนิตยา พิเคราะห์งาน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน

นางสาวศิริลักษณ์ สติคำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน

นายเมธี วงศ์คำ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

นางรัชนี แสงกฤช
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นายกมล เพชรดี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

นายวีระพล คุ้มแนตร
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

นางสาวมัลลิกา บัวโพช
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น


นายสมชาย เกตะมะ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

นางชุติมา แสนสมบัติ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

นางสาวกัณฐิกา ออนศรี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ

นางสาวเบญญาภา ศิรินาม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ

นางสาวหทัยชนก บุญให้ลาภ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ

นางภาวิณี ไกล่เกลี่ย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวจุฑามาศ สุวรรณเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

นางปทิตตา นันทวงค์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์


นายรุ่งโรจน์ สุนทร
นิติกร ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

นางสุดา โชยรัมย์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

นางจันทรัศม์ กล้าหาญ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

นางสุนีย์ ไชยคำหล้า
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง
นิติกร ปฏิบัติการ

นายธนาพงษ์ อุปลศิลป์
นิติกร ปฏิบัติการ

นางสาวลลิตา อารีมิตร
นิติกร ปฏิบัติการ

นางรวิษฎา ปุสยะไพบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ


นางผ่องพรรณ อุปละกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

นางสาวพรรสวรรค์ สุขใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวเหมันต์ ทาตะนี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวฉัตรแก้ว จรัญชล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวอริญรดา เทวิน
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

นางสาวณัฐรดา นวลละออง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นายจักรพันธ์ ประดับกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางอัญชุลี ปินตานุกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางเปมิกา ธรรมสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑารัตน์ โนรินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

นางสาววิภาสิริ อินต๊ะหล่อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน