สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ทำเนียบบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่


ท้องถิ่นอำเภอ


นางทิพรวี รัตนรังสรรค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ว่าที่พันตรี วรวิทย์ พันธุรตน์
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่

ายธวังขัดสีใส
ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม

นายพิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด

นายจิรัฎฐ์ คุ้มเนตรกุลรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง

นายนิธิ  พรหมปัญญา
ท้องถิ่นอำเภอฮอด

นายบุญชนะ มรกตวิจิตรการ
ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง


นางสาวกัณฐิกา ออนศรี
ท้องถิ่นอำเภอสันทราย

นางจินตนา รัตนโชติกุล
ท้องถิ่นอำเภอสารภี

นายวัฒนา วงค์จันทร์
ท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ

นางสาวเมธิณี ยะครุฑ
รักษาการท้องถิ่นอำเภอแม่ออน

  นายวัฒนศิลป์ สุยะพันธ์
ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว

นางบุญยนุช บุญตาล
ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง

นายนิธิ พรหมปัญญา
ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า

นางสาวสิรินภัทร์   ใจแก้ว
ท้องถิ่นอำเภออมก๋อย

นางสาวศิริรัตน์ โกฎิคำ
ท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม

นายเอนก ถนอมสัตย์
ท้องถิ่นอำเภอพร้าว

นางกรรณิกา อุปโยคิน
ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ

นางสาวสุพินชา ค้าแกว่น
ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย

นายธนวัฒน์ โกฏิแก้ว
ท้องถิ่นอำเภอแม่วาง

นายชุมยศ ราหมัน
ท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง

นายภาณุพงษ์ พันธุเดช
ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง

นางสาววัชชารมย์  วงศ์คม
ท้องถิ่นอำเภอสะเมิง

นางสาวกิตติกา  บุญมาไชย 
ท้องถิ่นอำเภอฝาง

นายกมกฤษฎ์ ธิวงค์
ท้องถิ่นอำเภอหางดง

นายธนวินท์ สุเต็ม
ท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางปราณี ไพรสรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอ้อมใจ ติยวลีย์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
นางสาวศิริลักษณ์ สติคำ 
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางสาวจุฑามาศ สุวรรณเพชร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


นายดำรงค์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นางรัชนี แสงกฤช
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ ต่อพันธ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ

นางสาวมัลลิกา บัวโพช
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น


นางนวพรรณ เนตรคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น

นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

นางสาวหทัยชนก บุญให้ลาภ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ

นายรชต  อินต๊ะพิงค์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

นายธรรมนิตย์  สุขอนันต์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
                               
นางภาวิณี ไกล่เกลี่ย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์


นายฉัตรชฎา สมสะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและ เรื่องร้องทุกข์

   

นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการ

นางสาวลลิตา อารีมิตร
นิติกรชำนาญการ

นายธนาพงษ์ อุปลศิลป์ นิติกรชำนาญการ

นางสุดา โชยรัมย์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

นางรวิษฎา ปุสยะไพบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ


นายจักรพันธ์ ประดับกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

นางสาวพรรสวรรค์ สุขใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวฉัตรแก้ว จรัญชล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวอริญรดา เทวิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวณัฐรดานวลละออง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา สุนใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นายพงศ์สรรค์ ประดับรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางอัญชุลี ปินตานุกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางเปมิกา ธรรมสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางวิภาสิริ เจียงของ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ


นางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริการสาธารณะท้องถิ่นและ
ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

นางสาวนงนุช แสนสุรินทร์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ

นางชญานิษฐ์ สุธา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ

นางสาววันวิสาข์ จงกาล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ

นางสาววรัญญา สุเตนันท์  
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ