สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ทำเนียบบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่


ท้องถิ่นอำเภอ


นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่

นายธนกร วังขัดสีใส
ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม

นายพิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด

นายจิรัฎฐ์ คุ้มเนตรกุลรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง

นายรชต อินต๊ะพงค์
ท้องถิ่นอำเภอฮอด

นายบุญชนะ มรกตวิจิตรการ
ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง

นางชญานิษฐ์ พึ่งพุทธ
ท้องถิ่นอำเภอสันทราย

นางจินตนา รัตนโชติกุล
ท้องถิ่นอำเภอสารภี

นายวัฒนา วงค์จันทร์
ท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ

นายนิธิ พรหมปัญญา
ท้องถิ่นอำเภอแม่ออน

นายวัฒนศิลป์ สุยะพันธ์
ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว

นางบุญยนุช บุญตาล
ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง

นายธรรมนิตย์ สุขอนันต์
ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า

นางอำพรรณ มาปัน
ท้องถิ่นอำเภออมก๋อย


นางสาวศิริรัตน์ โกฎิคำ
ท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม

นายเอนก ถนอมสัตย์
ท้องถิ่นอำเภอพร้าว

นางกรรณิกา อุปโยคิน
ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ

นางสาวสุพินชา ค้าแกว่น
ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย

นายธนวัฒน์ โกฏิแก้ว
ท้องถิ่นอำเภอแม่วาง

นายชุมยศ ราหมัน
รักษาการ
ท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง

นางสาววัชชารมย์ วงค์คม
ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง

นายกมกฤษฎ์ ธิวงค์
ท้องถิ่นอำเภอสะเมิง

นายพงศธร ธีรบดี
ท้องถิ่นอำเภอฝาง

นางสาวสไบพรรณ์ เทพวรรณ์
ท้องถิ่นอำเภอหางดง

นายธนวินท์ สุเต็ม
ท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางสาวนงนุช แสนสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายจำเริญ จีแดง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

นางสาววันวิสาข์ จงกาล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ

นางสาววรัญญา สุเตนันท์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ

นางชุติกาญจน์ เวชกามา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวจุฑามาศ สุวรรณเพชร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิริลักษณ์ สติคำ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


นายดำรงค์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นางรัชนี แสงกฤช
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวมัลลิกา บัวโพช
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4A6A052D-AD5C-4539-9789-EADA01B07289.jpeg
นางสาวจุฑามาศ ต่อพันธ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ


กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น


นางนวพรรณ เนตรคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

นางชุติมา แสนสมบัติ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

นางสาวกัณฐิกา ออนศรี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ

นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

นางสาวหทัยชนก บุญให้ลาภ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ

นายภาณุพงษ์ พันธุเดช
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ

นางภาวิณี ไกล่เกลี่ย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์


นายฉัตรชฎา สมสะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและ เรื่องร้องทุกข์

นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง
นิติกรชำนาญการ

นางสาวลลิตา อารีมิตร
นิติกรชำนาญการ

นายธนาพงษ์ อุปลศิลป์ นิติกรชำนาญการ

นางรวิษฎา ปุสยะไพบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ


นายจักรพันธ์ ประดับกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ

นางสาวพรรสวรรค์ สุขใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวเหมันต์ ทาตะนี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวฉัตรแก้ว จรัญชล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอริญรดา เทวิน
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวณัฐรดา นวลละออง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายพงศ์สรรค์ ประดับรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางอัญชุลี ปินตานุกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเปมิกา ธรรมสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางวิภาสิริ เจียงของ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายคริสมาส สุวรรณลพ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ


ว่าที่ พ.ต. วรวิทย์ พันธุรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

นางสุดา โชยรัมย์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

นางนิตยา พิเคราะห์งาน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน

นางปราณี ไพร์สรรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน

นางสาวกวินทิพย์ ขอดแก้ว
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิตตรี มากคำ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน