สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อเรา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์นี้

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ภารกิจ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นความรู้นำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ แก่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนที่สนใจทั่วไปให้สามารถเข้าถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นอิสระ
 2. เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง ระหว่างหน่วยงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่น
 3. เป็นช่องทางการติดต่อและรับทราบข้อมูลจากสาธารณะชนเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงาน การรับฟังและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ หรือจากที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนหลักการการกระจายอำนาจให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจรัฐในการบริหารกิจกรรม กิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่

การติดต่อผู้จัดทำ เป็นเรื่องอะไรได้บ้าง

 1. การเสนอความเห็นในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง เนื้อเรื่องหรือประเด็นต่างๆ ที่มุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและไม่ขัด หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ
 2. หน่วยงาน องค์กรหรือประชาชนทั่วไปสามารถนำเสนอเรื่องราว ประเด็น หรือข้อคับข้องใจที่เกิดจากการปฏิบัติของหน่วยบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สำนักงานท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อการติดต่อ ติดตามในการแก้ไขปัญหา
 3. การตอบคำถามในขอบเขต อำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก่สาธารณะ ในประเด็นที่ถามเข้ามาในหัวข้อ ตอบปัญหาข้อข้องใจ

วิธีติดต่อผู้จัดทำ

 1. โดยทางอินเทอร์เน็ตในหน้าเว็บนี้ด้วยการคลิ้กที่ ร้องทุกข์ร้องเรียน พิมพ์ข้อความในช่องติดต่อด้านล่างโดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรงตามเป็นจริง และประเด็นที่ต้องการติดต่อสอบถาม
 2. โดยการส่ง e-mail ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ cmlocal999@gmail.com
 3. โดยทางไปรษณีย์ที่ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม.7 50300
 4. เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายบริหารทั่วไป,กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ,กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น : 053-112620
 5. เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น : 053-112988
 6. เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและ เรื่องร้องทุกข์ : 053-112620
 7. เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ : 053-112608