สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป


แสดงความคิดเห็น