สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภอแม่ออน) นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง ประกาศ ก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่4) พ.ศ.2566


แสดงความคิดเห็น