สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้


แสดงความคิดเห็น