Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

นางผ่องพรรณ อุปละกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
นางสาวพรรสวรรค์ สุขใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวเหมันต์ ทาตะนี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวฉัตรแก้ว จรัญชล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวณัฐรดา นวลละออง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นางสาวเกศรา แก้วเป้า
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นางอารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ
นางเสาวนีย์ ปานผดุง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางสาวสุดคนึง แก้วชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางอัญชุลี ปินตานุกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางเปมิกา ธรรมสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
นางสาวศิรินาถ กลิ่นหอม
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน