Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์


นายรุ่งโรจน์ สุนทร
นิติกร ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

นายธรรมนูญ นาคสีดี
นิติกร ชำนาญการ

นางสุดา โชยรัมย์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
นางจันทรัศม์ กล้าหาญ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง
นิติกร
ปฏิบัติการ
นายธนาพงษ์ อุปลศิลป์
นิติกร
ปฏิบัติการ
นางสาวศศิพิมล ชูสินธนะศักดิ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
 
นางรวิษฎา ปุสยะไพบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน