Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

-   -
-
ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
นางรัชนี   แสงกฤช
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นายกมล   เพชรดี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
นายวีระพล   คุ้มแนตร
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
นางสาวมัลลิกา   บัวโพช
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ

นางสาวเมธิณี   ยะครุฑ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงาน