Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
งานบริหารทั่วไป

นางนวพรรณ เนตรคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวนงนุช แสนสุรินทร์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
นางสุนีย์ ไชยคำหล้า
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา ปัญญา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
นางสาวภัทราภรณ์ ถาอินจักร์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงาน
นายเมธี วงศ์คำ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน