Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิ่นอำเภอ

 
นายนรศักดิ์   สุขสมบูรณ์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 
นายภิรมย์   เจี่ยสมบุญ
ท้องถิ่นอำเภอเมือง
นายดำรงค์  เมืองมูล
ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม
นายธนกร   วังขัดสีใส
ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด
นางปราณี   ไพรสรรณ์
ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง
นายอำนาจ  ภาใจดี
ท้องถิ่นอำเภอฮอด
นายบุญชนะ  มรกตวิจิตรการ
ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง
นางกานต์รวี  บุญญานุชสิรินันท์
ท้องถิ่นอำเภอสันทราย
นางจินตนา  รัตนโชติกุล
ท้องถิ่นอำเภอสารภี
สุพินชา  ค้าแก่วน
ท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ
นายพิเชษฐ์  สกุลสรรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม
นายจำเริญ  จีแดง
ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว
นางบุญยนุช  บุญตาล
ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง
นางเครือวัลย์  สืบอ้าย
ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ
นางอำพรรณ  มาปัน
ท้องถิ่นอำเภออมก๋อย
นายนิคม  ศรีสุกิจจา
ท้องถิ่นอำเภอแม่ออน
ว่าที่ พ.ต. วรวิทย์  พันธรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอพร้าว
นางกรรณิกา  อุปโยคิน
ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า
นางทัศนีย์  ปัญญาศักดิ์
ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย
นางชญานิษฐ์  พึงพุทธ
ท้องถิ่นอำเภอแม่วาง
นายชุมยศ  ราหมัน
รักษาการ   ท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง
นายนพรัตน์   ศรีพวก
ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง
นางสาววัชชารมย์   วงค์คม
ท้องถิ่นอำเภอสะเมิง
นายพงศธร  ธีรบดี
ท้องถิ่นอำเภอฝาง
นางสาวสไบพรรณ์   เทพวรรณ์
ท้องถิ่นอำเภอหางดง
 
นายวัฒศิลป์  สุยะพันธ์
ท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา