Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/7/2020

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย เทศบาลตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลแม่โป่ง และเทศบาลตำบลสง่าบ้าน อปท. ละ 50 คน รวมจำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง
3. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประมวลภาพ