Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การลงทะเบียนหาความสมัครใจถ่ายโอนโรงเรียนบ้านดอยหล่อไปสังกัด อบต.ดอยหล่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2020

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดให้มีการลงคะแนนหาความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยมี พลเอก โกศล  ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการ, ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นกรรมการ และนายประกอบกิตต์  ปัสสวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ฝ่ายที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายวรชัย  ภิรมย์ ผอ.รร.บ้านดอยหล่อ ฝ่ายที่ 2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายจรูญ  อินใจคำ ประธานกรรมการ  ผลการลงคะแนนปรากฎว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นเอกฉันท์สมัครใจให้โรงเรียนบ้านดอยหล่อ โอนเป็นสถานศึกษาในสังกัด อบต.ดอยหล่อ ร้อยละ 100 นับเป็นนิมิตรหมายเริ่มต้นที่ดีของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อบต.ดอยหล่อ ลำดับต่อไปคือการประเมินความพร้อมของ อบต.ดอยหล่อ ว่าจะมีความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือไม่ต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ของ สพป.ชม.เขต 4 ทีประสานงานและดำเนินการจัดการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและเป็นกำลังใจให้ อบต.ดอยหล่อ ด้านการดำเนินงานตลอดมา 

ประมวลภาพ