Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23/3/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ให้ประชาชนอุ่นใจเมื่อเข้ารับบริการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

ประมวลภาพ